Select Page

Dongxiang Culture Center / CU OFFICE

Dongxiang Culture Center / CU OFFICE


Dongxiang Culture Center / CU OFFICE


northwestern aerial view. Image © Weiqi Jin


facade. Image © Weiqi Jin


south facade. Image © Weiqi Jin


stairs. Image © Weiqi Jin


+ 30